Pásztori levelek

Szeretett Örömhírmisszió Gyülekezet

Nagyon hálás kell legyek Istennek, hogy megismertelek Titeket és részesültem abban a megtiszteltetésben, hogy Isten életet
vethettem el sokakba közületek.


Szívem vágya, hogy mind élvezzétek Isten szeretetét, Jézus Krisztus kegyelmét és a Szent Szellem drága közösségét.

Jóformán szükségét éreztem annak, hogy írjak Nektek, és átadhassak Nektek néhány gondolatot, mert egy szellemi atya felelősségét érzem irántatok, és mélyen kívánom, hogy bővelkedjetek MINDENBEN, és hogy szívetekben legyen bőségben az öröm és a béke.

Veletek kapcsolatban magamévá szeretném tenni Pál apostol néhány szavát:

"Mindig hálát adok Istenemnek, amikor Rátok emlékezem..." (Fil 1:3--11, olvassátok el végig)
Pál levele filippibeliekhez:    I.rész. 3-11. vers:
"Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok,  és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével: és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel: hogy megitélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására."
Tudom, hogy gyülekezetként nehéz növekedni és terjeszteni a Királyságot, haladni előre, nekiállítani a kezeket az aratásnak, és nem érezni a gonosz nyilait és tüzét... Amikor növekedés van, mindig vannak különbségek az szabályokban, a gondolkodásban, az elképzelésekben, és még az is nehezünkre esik, hogy jól összekovácsolódjunk a feladat elvégzésére és a látásban: emberi lények vagyunk, mind különbözők, de "Sokak lévén, egy test vagyunk Krisztusban, és mind egymásnak testrészei (Róm 12:5)... Isten az apostol tanácsain keresztül a tökéletes EGYSÉGRE vezet rá minket, ami a Szellem egysége. Bár legyenek különböző szabályaink és nézőpontjaink, azt mondja nekünk, hogy "Járjunk úgy, ahogyan méltó a hivatáshoz, amelyre elhívattunk, teljes alázattal és szelídségben, SZERETETBEN támogatva egymást, elhivatottan őrizve a Szellem egységét, a Béke kötelékében (Ef 4:2 és 3).
"Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel,  viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével."


Biztos vagyok abban, hogy ez a gyülekezet elhívatott Isten által, hogy a változás eszköze legyen egy Isten szeretetét kívánó társadalomban, és elsősorban maga Isten vetett Belétek, hogy terjeszthessétek és szeretettel felkarolhassátok mindazokat, akik Isten Békéjét keresve közelednek; és ahogyan sokszor elmondtam Nektek személyesen is, AZ EGYETLEN DOLOG, AMELYRE AZ EMBEREKNEK MA SZÜKSÉGÜK VAN, AZ A SZERETET!!! SZERETET!!!! ÉS SZERETET!!!!! Egy ölelés ott, ahol tudják érezni azt a Jézus Krisztust, akit nem ismernek.

Pál apostol is így tanácsolja a Filippibeliekhez írt levelében: "Legyetek tehát Istent utánzók, mint szeretett gyermeke, és járjatok szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta át értünk: adomány, áldozat, és illat...


Nagyon hiányoztok nekem és tudom, hogy Isten hamarosan megadja nekem azt a megtiszteltetést, hogy együtt lehessek mindannyiótokkal, szolgáljak Nektek, tanítsalak Titeket, tanácsot adjak Nektek, rátok szenteljem mindazt az időt, amelyre szükségetek van, átadva Nektek mindent, amit Isten a szívembe tett, és mindekekelőtt SZERETETEMET, feltétlenül.


Szeressétek egymást, segítsétek egymást, legyen nagy békétek, bánjatok egymással nagy szeretettel, bocsássatok meg egymásnak, mutassátok meg a Sátánnak és minden démonának, hogy EGYETLENEGYEK VAGYTOK JÉZUS KRISZTUSBAN, és hogy neki [mármint a Sátánnak] semmije sincs bennetek. Az ördög csak akkor tud bármit is kezdeni velünk, ha megadjuk neki a lehetőséget. Ő az egyetlen ellenségünk, aki csak létezik... Legyünk EGYEK, mint ahogy EGYEK a Krisztus, és az Atya, és BUDAPEST HINNI FOGJA, HOGY VAN ISTEN!!!!

Minden nap emlékezzetek arra, kik voltunk, hol voltunk, és hova vitt el minket az Úr, és JÉZUS mindnyájatokra büszke akar lenni. (Ef 2:3-7, olvassátok el végig)

 "  Egykor mi is  mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppenúgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban, ahz ő nagy zeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek  - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért , hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban."


Becsukom szemeimet és látom mindnyájatokat, dicsőítve Istent és készen EGYSÉGBEN szolgálni őt, feltétel nélkül, és látom Istent, amint veletek örül, amíg meg nem nyerjük Magyarországot KRISZTUSNAK...!!!!!

Fogadjatok Argentínából, 15000 kilométer távolságból, de szívtől szívnek, EGY ÖLELÉST ÉS EGY PUSZIT JÉZUSTÓL.

Nagyon szeretlek Titeket és nagyon büszke vagyok mindnyájatokra.

Luis Zapata pásztor